Jesteśmy przekonani, że profesjonalny rozwój naszych lektorów ma wpływ na wzrost skuteczności i efektywności w nauczaniu naszych kursantów. Dlatego też dbamy o doskonalenie posiadanych umiejętności oraz zdobywanie nowych kwalifikacji by ciągle podnosić jakość kształcenia w naszej szkole.

W lutym 2015 r. pani Sylwia Pelizg ukończyła z wynikiem pozytywnym 20-godzinne szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi. Podczas tego kursu dokładnie zapoznała się ze szczegółowymi kryteriami oceniania oraz miała możliwość analizy pisemnych wypowiedzi uczniów oraz ich oceny. Bierze aktywny udział w sprawdzaniu i ocenianiu gimnazjalnych prac egzaminacyjnych z języka angielskiego w sesjach egzaminacyjnych wykonując czynności egzaminatora.

12.02.2012 nasza lektorka Sylwia Pelizg ukończyła kurs na kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych. Kurs obejmował zadania i obowiązki kierowników dotyczące przygotowania i realizacji wycieczek szkolnych i obozów wędrownych, krajowych i zagranicznych. Szkolił kierowników i opiekunów grup dzieci i młodzieży w organizowaniu krajoznawstwa i turystyki. Zapoznawał z uwarunkowaniami dotyczącymi obozów, wycieczek pieszych, nizinnych i górskich. Dostarczył informacji z zakresu bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników. Kurs zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi zakończył się zajęciami w terenie, które odbyły się w Wielkiej Brytanii.

1.10.2011-15.10.2011 nasza lektorka Sylwia Pelizg ukończyła kurs metodyczny w Londynie w ramach europejskiego projektu COMENIUS - Uczenie się przez całe życie.

"Wyjazd ten utwierdził mnie w przekonaniu, iż metody nauczania języka angielskiego w naszej szkole są zgodne z tymi, których uczą Anglicy szkolący nauczycieli z całego świata. Kurs ten zaznajamiał z najnowszymi technikami nauczania języka angielskiego, umożliwił międzynarodową wymianę doświadczeń w tym zakresie oraz poszerzył wiedzę o współczesnej kulturze i życiu społecznym w Wielkiej Brytanii. Umożliwił naszej szkole nawiązanie szerokich kontaktów z innymi uczelniami europejskimi, co już wykorzystujemy prowadząc wyjazdy językowe dla naszych słuchaczy. Szkolenie to podnosi profesjonalizm i prestiż nauczycieli, rozszerza ich umiejętności, zaznajamia z najefektywniejszymi metodami nauki. Dzięki temu szkoła nasza proponuje słuchaczom dynamiczne formy nauczania na najwyższym poziomie. Motywuje i wzbudza zainteresowanie nauką języka angielskiego, co przekłada się na uzyskanie przez naszych słuchaczy najlepszych rezultatów w nauce".